loader-logo
Maksud

2020. aasta numbrites

2020 numbrites – vaatame aasta tähtsamaid numbreid. Oleme jaganud neid rühmadesse vastavalt sellele, kellesse nad puutuvad.

Tööandja
• Alampalk aastal 2020 – 584 eurot kuus (täistööaja korral) ning 3,48 eurot tunnis.
• Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 540 eurot (2019. aastal kehtinud 500 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 178,20 eurot kuus.
• Töötuskindlustusmakse määr tööandjale on 0,8%.
• Välislähetuse päevaraha alammäär 22,37 eurot ning maksuvaba piirmäär on 50,00 eurot esimese 15. päevas eest, kuid mitte rohkem kui 15. päeva kalendrikuus, 32,00 eurot iga järgneva päeva eest. Muude lähetusega kaasevate mõistlike kulude osas maksuvaba piirmäär puudub.
• Isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel makstava hüvitise maksuvaba piirmäär sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus iga hüvitust maksva tööandja kohta.
• Tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise erisoodustuse hinna leidmise aluseks on kilovatipõhine arvestus, olenemata sellest, kui palju erasõite kuus tehakse. Erisoodustuse hind on 1,96 eurot kW kohta kuus ning üle viia aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,47 eurot kW kohta kuus. Tulumaks ja sotsiaalmaks erisoodustuselt 0,49 + 0,81 eur/kW kuus ning üle 5 aastastel sõiduautodel 0,37 + 0,61 eur/kW kuus.
• Majutamise kulutused majutatava töötaja kohta maksuvaba kalendrikuus on 200 eurot majutamisel Tallinnas või Tartus ning 100 eurot muudel juhtudel. Piirmäärad kehtivad majutamise asukoha järgi, mitte töö tegemise koha alusel.
• Tervise edendamiseks tehtavate kulutuste maksuvaba piirmäär on kuni 100 eurot töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele.

Töötaja – füüsiline isik
• Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
• Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus.
• Tulumaksuvaba on töötajale lapse sünni puhul makstav toetus, mis ei ületa 5/12 residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu ulatust ehk 2 500 eurot (5/12*6000). Mitmike puhul iga lapse kohta 2 500 euro ulatuses.
• Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval.
• Kogumispensioni makse määr on 2%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustust saab kontrollida isiku isikukoodi järgi või masspäringuga. Samal aadressil tuleb eakate töötajate puhul kontrollida kohustusliku kogumispensioni makse kinnipidamise lõpukuupäeva (kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus lõpeb II samba pensionifondi osakute esimese tagasivõtmise päeva aasta 31. detsembril). Seoses Riigikogus menetluses oleva seaduse eelnõuga 108SE kohustusliku kogumispensioni reformi kohta võivad maksustamise reeglid muutuda 2020. aastal, millest teatame täiendavalt pärast seaduse eelnõu vastuvõtmist.
• Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.

Ettevõtja
• Dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 20/80. Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaksu määr on 14/86 ning lisaks füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaksu määr on 7%.
• Juriidiliste isikute väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) tulumaksu määr on 20/80 ehk 25%.
• Reklaamkingituse maksuvaba piirmäär on 10 eurot käibemaksuta.
• Annetusi ja kingitusi võib maksuvabalt teha kalendriaasta jooksul tulumaksusoodustusega ühingutele kuni 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10% viimase majandusaasta kasumist. Kasutada saab ainult ühte piirmäära.
• Vastuvõtukulude maksuvaba piirmäär on 32 eurot kuus. Lisaks sellele võib teha kalendrikuus maksuvabalt seoses äripartnerite vastuvõtuga väljamakseid üldsummas kuni 2% ulatuses maksumaksja samal kalendrikuul tehtud isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast.
• Erisoodustuseks on laenu andmine töötajale või tema lähikondlastele turutingimustest madalama intressimääraga. Erisoodustuse hinnaks loetakse turutingimustele vastava intressi summa ja laenulepingus ette nähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahet, välja arvatud, kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär, avaldatakse enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit (01.07.2019 oli 0,00%).
• Viivise intressmäär võlasuhtes on Euroopa Keskpanga kohaldatav viimane intressimäär + 8 % aastas.
• Võlausaldajal on õiguse nõuda võlgnikult võla sissenõudmiskulude hüvitamist summas 40 eurot. Seda vaid juhul, kui võlausaldajal on õigus (täiendavalt) nõuda ka viivist ning võlgniku puhul pole tegemist tarbijaga. Olukorras, kus pooled on leppinud võlgnevuse tasumises maksegraafiku alusel, on iga osamakse tähtaegne tasumine eraldi kohustus ehk iga osamakse tegemisega viivitamise korral on õigus nõuda 40 eurot sissenõud
• Maksukohustuse poolt tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi määr on 0,06% päevas.
• Üldine käibemaksu määr – 20%. Käibemaksumäär on 9% järgmiste kaupade ja teenuste maksustatavast väärtusest: raamat ja õppevahendina kasutatav töövihik, välja arvatud õppevahend, mille alus-, põhi-, kutse-, kesk- või kõrghariduskoolituse osutaja võõrandab teenuse saajale. Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär on 40 000 eurot.

Ülevaadet koostas:
Natalia Gorpinchenko  | Accountex OÜ© Kõik õigused kaitstud.