Avaleht Meist Teenused Kasulikku Kontakt

Menu

Meist

Eduka ettevõtte üheks oluliseks märksõnaks on korras raamatupidamine. Raamatupidamine ei ole vaid seadusega ettenähtud tegevus, kuid ka ärimehhanismi lahutamatu osa. Ainult tänu korralikult organiseeritud raamatupidamisele saab langetada optimaalseid juhtimisotsuseid, suurendada organisatsiooni läbipaistvust ja tõsta ettevõtte usaldusväärsust turul.

Raamatupidamine on spetsiifiline valdkond, mis nõuab vastavat kutseoskust, kuid mis ei kuulu üldiselt ettevõtja põhitegevuste hulka. Meie eesmärgiks on teha Teie elu kergemaks, samal ajal lubades Teil keskenduda oma äri arendamisele ja lisaväärtuste loomisele. Pakume usaldusväärset, komeptentset, paindlikku ja professionaalset raamatupidamisteenust, mis vastaks just iga kliendi soovidele ja nõudmistele.

Meie eeliseks 100% paberivaba üle interneti lahendatud raamatupidamisteenus, mis muudab raamatupidamise Teie jaoks soodsamaks, mobiilsemaks ja lihtsamaks. Korraldame terviklikku raamatupidamist väikese ja keskmise suurusega äriühingutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele üle maailma.

Teenused

Äriregistri toimingud

 • Äriühingu asutamise alane konsultatsioon
 • Asutamislepingu ja põhikirja loomine
 • Ettevõtte registreerimine äriregistreisse ja riigilõivu tasumine
 • Muudatused äriregistris ja vajaliku dokumentatsiooni vormistamine:
  • Ärinime vahetus
  • Juhatuse koosseisu muudatus
  • Osanikude koosseisu muudatus
  • Põhikirja muutmine
  • Põhikapitali suurendamine või vähendamine

Igapäevane raamatupidamine

 • Osaühingute raamatupidamine vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja heale raamatupidamistavale
 • Raamatupidamise sisseseadmine, eeskirjade ja kontoplaanide koostamine alustavale ettevõttele
 • Algdokumentide kontroll ja vajalikesse andmikesse kandmine (päevaraamat, pearaamat)
 • Vajadusel müügiarvete väljastamine
 • Põhivara arvestus
 • Laoarvestus
 • Palgaarvestus kuni 5 töötajat (lisatöötajad kokkuleppel)
 • Ostu- ja müügireskontro
 • Arveldused aruandvate isikutega, töölähetused
 • Käibemaksuarvestuse koostamine ja esitamine läbi e-maksuameti
 • Maksuaruandluse koostamine ja esitamine läbi e-maksuameti
 • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine läbi e-stati
 • Ettevõtte juhtimiseks vajalik igakuine aruandlus

Palgaarvestus

 • Töötajate registreerimine töötajate registris
 • Lepingute ja muude dokumentide koostamine
 • Töötajate igakuine töötasude arvestamine ja palgalehtede koostamine;
 • Lisatasude, preemiate arvestamine;
 • Puhkuse- ja lõpurahade arvestamine;
 • Isikliku sõiduauto- ja lähetushüvitiste arvestus
 • Töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale;
 • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • E101 taotluse koostamine
 • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile;
 • Töötasude ja maksude ülekandmine

Majandusaasta aruanne

 • Bilanssi ja kasumiaruannde koostamine
 • Rahavoogude aruande koostamine
 • Omakapitali muutuste aruande koostamine
 • Raamatupidamise aastaaruande lisade koostamine
 • Abi tegevusaruande koostamisel
 • Aastaaruande audit, töö audiitoriga
 • Majandusaasta aruande esitamine Äriregistrile

Finants ja maksualane noustamine

 • Kliendi esindamine Maksuametis
 • Käibemaksukohustuslaseks registreerimine
 • Finantsalane nõustamine
 • Maksualane nõustamine
 • Juhtimisarvestus:
  • Kuluarvestus
  • Ettevõttesisene aruandlus
 • Finantsanalüüs:
  • Finantsnäitajate analüüs
  • Finantsaruannete horisontaalanalüüs
  • Finantsaruannete vertikaalanalüüs
 • Rahavoogude prognoosi koostamine

Raamatupidamine Norras

 • Ärinõustamine tegevuse alustamisel
 • Firma asutamine ja registreerimine Norras
 • Raamatupidamisteenuse osutamine nii Norra ettevõtetele kui ka Eesti ettevõtetele, kelle püsiv tegevuskoht on Norras
 • Töötajate registreerimine
 • Maksudeklaratsioonide esitamine
 • Aastaaruande koostamine

Kasulikku

Mida peab teadma enne dividendide väljamaksmist Eestis

Dividendi kalkulaator
 1. Majandusaasta aruanne peab olema kinnitatud

  Dividendide maksmine jooksva aasta kasumi arvelt pole lubatud. St et enne, kui dividende saab hakata välja maksma, peab majandusaasta olema läbi ning aruanne kinnitatud. Seetõttu esimesel tegutsemisaastal, kui veel majandusaasta aruannet pole koostatud, ei saa dividende maksta.
   
 2. Osakapital peab olema sisse makstud

  Kuna 2011.aastast alates on võimalik osaühinguid asutada ka osakapitali sissemakset tegemata, siis tuleb arvestada, et osanikel tuleb enne dividendide jaotamist teha sissemakse osakapitali ning esitada ka muutmiskande avaldus Äriregistrile. Pärast seda võib dividende jaotada tavapärasel moel.
   
 3. Dividende makstakse jaotamata kasumi arvelt

  Dividende makstakse välja jaotamata kasumist, mis on aruandeaasta kasumi või kahjumi ja eelnevate aastate kasumite/kahjumite summa. See tähendab, et kui eelmisel aruandeaastal oli ettevõttel kahjum -500 eurot ning sel aruandeaastal on kasum 1750 eurot, on jaotamata kasumi suuruseks 1750-500=1250 eurot.
   
 4. Tulumaks dividendidelt

  Eestis on kehtiv tulumaksumäär 20%. Dividendide tulumaksu arvutamisel eeldatakse, et väljamakstav summa on nn netosumma, millelt on tulumaks kinni peetud. Seetõttu arvutatakse 1000 eurose dividendi väljamakse korral tulumaksu järgnevalt:

  1000 * 20% / 80% = 250 eurot

Töötasu maksustamine alates 01.01.2018

Palga kalkulaator

 

 

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.


2018. aastal aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas, aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400), aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Aastatulu sisaldab kõikvõimalikke tulumaksuga maksustatavaid tulusid:

 • töötasu ja muu tasu
 • võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu
 • ettevõtlustulu
 • kasu vara võõrandamisest
 • rendi- ja üüritulu
 • litsentsitasu
 • intress
 • dividend
 • maksustatav pension
 • toetus
 • stipendium
 • preemia
 • hüvitis või muu tulu
 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu
 • dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata
 • Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud
 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra

Aastatulu ei sisalda:

 • kasutatud isiklike asjade müük
 • Sotsiaalministeeriumi poolt makstavad toetused – lapsetoetus, peretoetus, toimetulekutoetus
 • maksuvaba stipendium
 • kinnisvara müük, mis oli püsivaks elukohaks
 • elatis
 • kingitused
 • erisoodustused
 • lähetuse päevaraha
 • töövõimetoetus jne.

Maksuvaba tulu avaldus


Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel ainult üks tööandja (tulumaksu kinnipidaja). Töötajal, kes töötab mitmes töökohas, tuleb kindlasti arvestada, et tal on õigus maksuvaba tulu rakendada ainult ühes töökohas.

Töötaval pensionäril, kes saab nii pensioni kui ka töötasu alla 500 euro, on õigus maksuvaba tulu rakendada kahes kohas ja esitada avaldus nii tööandjale kui ka Sotsiaalkindlustusametile. Oluline on silmas pidada, et töötav pensionär saab tööandja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel jagada maksuvaba tulu 500 euro ulatuses.


Soovitatav on esitada üks avaldus terveks aastaks. Muutuva sissetuleku puhul võib üks kord kuus ka avaldust muuta või tagasi võtta, et maksuvaba tulu arvestataks väiksemas summas või ei arvestataks üldse.

Maksuvaba tulu rakendamine kuu- ja aastapõhiselt


Tulumaksu kinnipidaja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt. Maksuvaba tulu summa arvutatakse vastavalt töötaja brutotöötasu või muu tasu suurusele. Samuti tuleb inimesel arvestada, et kui mitmest tuluallikast saadud tulu, nt töötasu, pension või muu tulu ületavad 1200 eurot kuus, siis ei anna igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.


Kui maksuvaba tulu on rakendatud igakuiselt suuremas summas, kui tulud kokku võimaldavad, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta.


Maksuvaba tulu arvessevõtmist on võimalik aasta kestel kontrollida e-maksuameti/e-tolli alajaotuses „Töötamine ja väljamaksed" → „Minu sissetulekud".
 

Motivatsioon aitab sul alustada,
harjumus viib sind edasi

Saada küsimus